Geschiedenis

1 bericht

Geschiedenis

In de gemeente Velsen was vóór 1930 één speeltuinvereniging n.l. “Kindervreugd” in Velsen-noord. Voor het jeugdige publiek van deze vereniging trad vaak belangeloos op de heer P. Reek uit IJmuiden-oost met zijn zelfgemaakte poppenkast.
Daar de kinderschare van IJmuiden-oost gestadig groeide vatte Reek het plan op om ook in dit deel van de gemeente een speeltuinvereniging op te richten. Met zijn echtgenote mevrouw M. Reek-Kluft en mejuffrouw P.H. Woerlee, hoofdleidster van de openbare bewaarschool aan de Casembrootstraat, vormde hij een voorlopig comité.
Toen mejufrouw Woerlee en Piet Reeks eenmaal de smaak beet hadden offerden zij allebei een rijksdaalder (een heel bedrag voor die tijd) en lieten daarvan 1000 strooibiljetten drukken die huis-aan-huis werden verspreid. Het drukwerk behelsde een oproep om de inwoners uit te nodigen om op 16 juli 1930 in “het Wapen van Velsen” aan de Stationsweg te Velsen-zuid een vergadering bij te wonen om te komen tot oprichting van een speeltuinvereniging. De heer I. Lessing van de Unie van Nederlandse Speeltuinverenigingen werd bereid gevonden het nut en het doel van speeltuinen uiteen te zetten. Zijn toespraak kreeg een goed onthaal. Vooral de mededeling dat in Amsterdam na de oprichting van de speeltuinen de baldadigheid tot nul was gereduceerd, sprak uiteraard geweldig aan.
Tijdens deze succesvolle vergadering werd besloten tot oprichting van de Speeltuin-Vereniging “In Veilige Haven”. Een bestuur werd gekozen en geïnstalleerd.
Blijkens de statuten stelden zij zich ten doel ” de gezonde drang tot beweging, die in kinderen leeft, in goede banen te leiden door hun nuttige en aangename bezigheden te verschaffen”.
Nu de vereniging een feit was, moest men op zoek naar een geschikt terrein. Voorkeur had men voor een terrein aan de Groeneweg, waarop in 1938 het Rex-theater zou worden gebouwd. Het bestuur trad hierover in onderhandeling met de gemeente. In plaats van genoemd terrein werd een perceel grond nabij de Ahornstraat in de Heerenduinen toegewezen (op deze plaats bevindt de speeltuin zich nog steeds), dat echter nog lang niet geschikt was voor een speeltuin. Met vereende krachten werden de bomen omgehakt, werd de grond geëgaliseerd en het terrein omheind.
Op 11 juli 1931 werd de speeltuin officieel door wethouder Visser geopend. De inventaris bestond uit een paar schommels, een rekstok, een springbak en klimmasten. Speelwerktuigen die door de leden veelal van oud materiaal en van de oude rolluiken van de oude vishallen waren vervaardigd en geconstrueerd.
Toen men in 1937 in de gelegenheid werd gesteld een clubgebouw te kopen, werd daar dankbaar gebruik van gemaakt. Nu kon men de jongeren ook ’s winters vermaken. Gestart werd met een mondorgel-, een toneel- en een voetbalclub. In 1938 kwam daar nog een wandelclub bij. Tevens werd begonnen met een cursus figuurzagen en handwerken.
Daar de toegang naar het clubgebouw zeer slecht was, werd er met de gemeente onderhandeld om de toegangsweg te verharden. Het nieuwe voetpad werd op 20 mei 1939 door Wethouder Visser feestelijk geopend.

Na de oorlog bleek de belangstelling voor het speeltuinwerk niet verminderd.
Namen noemen van mensen die heel veel voor een vereniging hebben betekent is altijd zeer gevaarlijk, want vele hebben achter de schermen enorm veel werk verzet, maar de heer en mevrouw Kruiten, mogen beslist worden genoemd. Na de oorlog bleek de belangstelling voor het speeltuinwerk geenszins in de benen gezakt. Opnieuw werd met man en macht de tuin hersteld en kan er echt worden gesteld dat ‘ echt generaties IJmuidenaren zich voor de speeltuin hebben ingezet en er gebruik van hebben gemaakt’.
In verband met de bouw van het openluchtzwembad “de Heerenduinen” en het Kerbertasiel moest de helft van de beschikbare grond worden ingeleverd. De tuin werd weer met man en macht hersteld en nieuwe speelwerktuigen werden geconstrueerd, zoals een ijzeren klimwerktuig en een klimraket.
In 1952 werd opnieuw begonnen met een dam-, schaak-, wandel-, toneel-, handwerk- en mondorgelclub.
De komst van de televisie en de buurthuizen maakten wel een einde aan deze activiteiten, maar hebben het voortbestaan van deze vereniging nog niet aangetast.
In de jaren tachtig was het einde nader van de speeltuin, de verouderde speeltoestellen waren vervallen en onveilig. Nieuwe toestellen voor de zestig jaar oude speeltuin zaten er niet in. In 1988 leek het erop dat de speeltuin moest sluiten. Beheerder De Bruyn en een nieuw bestuur stelde een plan op voor een grote opknapbeurt. De gemeente gaf 75.000 gulden en er kwamen ook bijdragen van Jantje Beton, de stichting Kinderpostzegels, en andere instellingen. Met de hulp van veel vrijwilligers werd er hard gewerkt aan de grote renovatie. In 1990 werd een “splinternieuwe” speeltuin gerealiseerd.
In plaats van de vlakke grasmat werden er heuvels en spiksplinternieuwe toestellen geplaatst. Tussen de heuvels en de toestellen werd een oude speelboot gelegd. Met de houten vuurtoren en een echte ophaalbrug en een wandelpier werd de speeltuin omgetoverd tot een echte haven. De schommels en andere speeltoestellen werden langs de rand van de speeltuin geplaatst.
Daarnaast werden er verharde paden door de speeltuin aangelegd zodat gehandicapten en moeders met kinderwagens makkelijk bij alle speeltoestellen kunnen komen. In een hoek van het terrein werd een kinderboerderij ingericht met konijnen, geiten en kippen. Deze grootschalige renovatie bleek de uiteindelijke redding van de speeltuin, de bezoekersaantallen stegen weer en het speeltuinassortiment is elk jaar uitgebreid.
Door het nieuwe bestuur werd in 1990 de heer Jaap Stegemeijer aangesteld als nieuwe beheerder, die tot op de dag van deze dag deze taak nog uitvoert. Samen met zijn vaste groep vrijwilligers heeft hij de speeltuin tot het succes gemaakt dat het nu is. Een speelplek waar kinderen veilig en avontuurlijk kunnen spelen.
Van de toestellen die na de renovatie eind jaren tachtig zijn geplaatst zijn alleen de speelboot en een zandspeeltoestel over. De kinderboerderij werd helaas afgestoten door het vele werk wat hier aan zat voor de vrijwilligers van de speeltuin. De renovatie van de speeltuin werd geheel afgerond toen in 1995 een nieuw clubgebouw werd geopend waarin naast de speeltuin ook een naschoolse opvang is gehuisvest.

Bron: Noord Hollands archief, archiefnummer 3477